VIPEscortAmsterdam.nl

Terms

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden – klant

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en alle andere geleverde diensten van het bedrijf. Door het gebruik van de website of andere diensten, gaat de klant akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn door de volgende bepalingen  en voorwaarden van het gebruik. Als de klant niet eens is met enig deel van de voorwaarden en bepalingen, verzoeken wij geen gebruik te maken van de website zowel de diensten. We houden het recht op elk gewenst moment de algemene voorwaarden te wijzigen of te vervangen.

Opdrachtgever / boeking / dames

Door details van een boeking te bevestigen via het boekingsformulier/telefoon/e-mail of sms ontstaat er een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever. De gezelschapsdiensten overeengekomen in de boeking worden uitgevoerd door de dames die worden vertegenwoordigd door de opdrachtnemer.

Legale werkwijze

De dames zijn minimaal 21 jaar oud en houders van Nederlandse paspoorten. De opdrachtgever moet minimaal 18 jaar oud zijn.

De boeking

De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten of schade als gevolg van het wijzigen of annuleren van een boeking door de redenen genoemd in deze voorwaarden of enige andere redenen.

Afwijzing boeking

Door details van een boeking te bevestigen via het boekingsformulier/telefoon/e-mail of sms ontstaat er een boeking. Opdrachtnemer is ten alle tijden toegestaan om een (verzoek om een) boeking te weigeren, zonder daarvoor een reden op te moeten geven.

Wijziging of annulering opdrachtnemer

Opdrachtnemer is ook toegestaan op elk gewenst moment de boeking te annuleren of te wijzigen indien een dame niet op de gevraagde locatie of de gevraagde tijd kan zijn, indien de locatie niet beschikbaar is, of indien de opdrachtnemer denk dat de vertrouwelijkheid, veiligheid of integriteit van de dames niet kan worden gegarandeerd.  Ook wanneer de opdrachtgever zich niet (op tijd) aan de overeengekomen voorwaarden houdt, of wanneer er een goede reden bestaat om te geloven dat de opdrachtgever niet aan de overeengekomen voorwaarden zal voldoen, is de opdrachtnemer toegestaan de boeking te annuleren of te wijzigen. De opdrachtnemer is eveneens togestaan om de boeking te annuleren of wijzigingen indien sprake is van omstandigheden waardoor er redelijkerwijs niet kan worden verwacht van de opdrachtnemer aan de boeking te kunnen voldoen.

In geval van wijziging of annulering van de boeking door opdrachtnemer, zal de nemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is contact opnemen met de opdrachtgever. In het geval dat de opdrachtnemer de boeking wijzigt, is het de opdrachtgever toegestaan om de boeking te annuleren zonder verdere kosten.

Opdrachtnemer of haar dames zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of onkosten in het geval van een annulering.

Annuleringen en wijzigingen van opdrachtgever

In het geval van een wijziging of annulering van de boeking door de opdrachtgever, zal de opdrachtgever zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact opnemen met de opdrachtnemer.

In het geval dat de opdrachtgever de boeking wenst te annuleren, verwacht de opdrachtnemer tenminste 24 uur voor de geplande datum en tijd door de opdrachtgever op de hoogte gesteld te worden, via e-mail of telefonisch.

Bij annuleringen binnen 24 uur voor aanvang van de boeking , gelden de volgende punten:

  • Annulering binnen 4 uur tot 24 uur voor aanvang boeking: geen gevolgen. Bij herhaaldelijk door opdrachtgever binnen deze periode annuleren van boekingen wordt €100,- in rekening gebracht
  • Annulering binnen 4 uur voor aanvang van de boeking, of het niet opdagen: €1600,- wordt in rekening gebracht ter compensatie van inspanning en voorbereiding. Bij herhaaldelijk door opdrachtgever binnen deze periode annuleren van boekingen wordt €250,- in rekening gebracht.

In het geval de opdrachtgever een wijziging wenst van de dame, tijd of locatie, zal de opdracht nemer haar best doen om te voldoen aan dit verzoek, of een geschikt alternatief proberen te bieden, echter behoudt zich het recht om de boeking als geannuleerd te beschouwen.

In het geval van vertraging van de dame bij aankomt op de overeengekomen plaats wat kan worden veroorzaakt door files, parkeerproblemen en andere vervoersproblemen, verwacht de opdrachtnemer geduld van de opdrachtgever

tot maximaal 30 minuten. Na 30 minuten is de opdrachtgever toegestaan om de boeking te annuleren zonder enige verdere kosten. Dit geldt niet in het geval van een last minute boeking (korter dan 4 uur van te voren).

Annulering/wijziging door opdrachtgever bij aanvang van de boeking

Indien de dame niet is wat de opdrachtgever verwachtte, que persoonlijkheid of uiterlijk, heeft de opdrachtgever binnen de eerst tien minuten van een boeking in Nederland de mogelijkheid om zijn ongenoegen aan de opdrachtnemer duidelijk te maken zodat er gezamenlijk tot een realistische passende oplossing kan worden gekomen, met uitzondering van gevallen waarbij de dames de boeking geweigerd wegens het niet naleven van de vernoemde ‘punten van zorg’ onder het hoofdstuk ‘zorg voor de dame’. Bij beëindiging of annulering op basis van het niet naleven ‘punten van zorg’ wordt het volledige tarief van toepassing op de boeking in rekening gebracht, of indien reeds betaald, zal niet worden gerestitueerd. Indien het ongenoegen later of achteraf wordt gemeld bij de opdrachtgever, is er reeds een geaccepteerde boeking tot stand gekomen waarbij geen aanspraak kan worden geraakt op een andere invulling of restitutie.

Annulering of wijziging

In het geval van annulering van een boeking van een arrangement is de opdrachtgever verplicht om de kosten aan dit arrangement of onderdelen hiervan, die door de opdrachtnemer zijn uitgevoerd tot moment van ontvangst van de annulering van de boeking, te betalen, indien deze kosten niet in aanmerking komen voor restitutie

Indien opdrachtgever vooraf heeft betaald, of een aanbetaling heeft gedaan via bankoverschrijving, zal dit openstaande bedrag worden verrekend met een volgende afspraak. Openstaande betalingen zijn geldig tot een periode van maximaal zes maanden, waarna deze komen te vervallen.

Voor verdere annuleringsvergoedingen en regels, gelden de bepalingen die gelden voor een reguliere boeking.

In het geval van de opdrachtgever en wijziging wenst de dame, arrangement, tijd of locatie, zal de opdrachtnemer haar best doe om te voldoen aan dit verzoek, of een geschikt alternatief proberen te bieden, echter behoudt zich het recht om de boeking als geannuleerd te beschouwen.

Vertrouwelijkheid en communicatie

Alle informatie die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer wordt verstrekt, in het bijzonder persoonlijke gegevens en het bestaan van een boeking, zal vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het regelen van de boeking. Deze informatie zal niet worden verstrekt aan derden, tenzij de opdrachtnemer wettelijk bindt om dit te doen.

Opdrachtgever zal met de informatie die door de opdrachtnemer of haar dames wordt verstrekt, vertrouwelijk omgaan en zal zonder nadrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer deze informatie niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken dan de ervaring van de boeking.

Personen achter geplaatste boekingen waarbij sprake is van onjuiste gegevens, valse gegevens vermelden op zwarte lijsten, branche- websites of andere media teneinde het plaatsen ven valse of zeer onprettige boekingen in de toekomst verhinderen. Tevens houdt opdrachtnemer het recht de gegeven te delen met politie/justitie ter opsporing en vervolging.

De opdrachtgever aanvaardt dat opdrachtnemer niet kan garanderen dat de communicatie tijdig en discreet zal zijn. De opdrachtgever aanvaardt het risico dat iemand ander delen van de communicatie en opdrachtgever en opdrachtnemer kan horen of lezen. De opdrachtnemer of haar dames zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in het geval dat gegevens van de opdrachtgever of details va de boeking bekend worden bij anderen.

Alle contacten tussen opdrachtgever en de dames zijn verplicht te gaan via de opdrachtnemer; de opdrachtgever is niet toegestaan de dames van de opdrachtnemer rechtstreeks te contacteren zonder toestemming op voorhand van de opdrachtnemer.

De ervaring van de uitvoering van diensten van de boeking

De dames van de opdrachtnemer zijn geselecteerd met veel zorg en na een ui8tgebreide screening. De opdrachtnemer streeft ernaar om de best mogelijke ervaring te bieden tijdens de uitvoerig van de diensten van de boeking. Echter, de ervaring is zeer persoonlijk en hoewel het de missie is van de opdrachtnemer om een optimale service te geven, is tevredenheid niet gegarandeerd. Met betrekking tot dit aspect kan de opdrachtnemer geen garantie geven.

Wijzigingen tijdens de boeking zijn alleen mogelijk na toestemming van de dame. Eventuele extra kosten gerelateerd aan extra diensten zoals aangegeven op de website van opdrachtnemer zullen voorafgaand aan de uitvoering daarvan worden betaald. De dames hebben geen verplichting om extra diensten, die niet vooraf de boeking overeengekomen, te bieden.

Zorg voor de dames

Voor alle genoemde punten van zorg geldt dat wanneer deze niet worden gevolgd, of er vermoeden is dat deze niet zullen worden gevolgd, dit reden is voor zowel de dame als de opdrachtnemer om de boeking per direct te annuleren of te beëindigen. Bij beëindiging of annulering op basis van deze regeling wordt het volledige tarief van toepassing op de boeking in rekening gebracht, of indien reeds betaald, zal niet worden gerestitueerd.

Locatie

De dames kunnen de opdrachtgever bezoeken in een hygiënische privéwoning of in elk 4 of meer sterren hotels.

Eisen opdrachtgever

De opdrachtgever dient een hoge mate van persoonlijke hygiëne, respect en discretie te hebben. De opdrachtgever dient de dames van de opdrachtnemer met respect te behandelen en zal hen niet dwingen om daden te begaan tegen hun wil, handelingen te begaan die strijd zijn met deze voorwaarden, of handelingen te begaan die in strijd in met de wet. In het geval van deze misdrijven behoudt de opdrachtnemer zicht het recht om de politie in te lichten.

Veilige seks

De gezondheid van de opdrachtgever en de dames van de opdrachtnemer is een focus punt van zorg, wat resulteert in de verplichting om een condoom te gebruiken wanneer seksuele diensten worden verricht. De opdrachtgever aanvaardt deze verplichting en zal op geen enkele wijze verbaal of fysiek proberen om de dames te overtuigen niet een condoom te gebruiken. De dames van de opdrachtnemer en de opdrachtnemer zelf zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten of schade als gevolg van seksuele aandoeningen die kunnen worden ontdekt na het gebruikmaken van diensten van de dames van de opdrachtnemer.

Genotsmiddelen

Opdrachtnemer houdt een streng antidrugsbeleid. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de dames drugs aan te bieden, noch zal de opdrachtgever proberen de dames verbaal of fysiek te overtuigen drugs aan te nemen of drugs te gebruiken. De opdrachtnemer zal niet toestaan dat de dames drugs meenemen naar de boeking.

Veiligheid en bescherming

Aan het begin en het einde van elk ander moment wanneer dat nodig is tijden de boeking zal de dame met de opdrachtnemer contact hebben per telefoon om de betaling, haar welzijn en andere relevante informatie te communiceren. Het is de opdrachtgever verplicht om eraan mee te werken dit mogelijk te maken. De opdrachtnemer benut iedere mogelijkheid om haar dames te bescherming tegen onveiligheid. Beveiliging is aanwezig tijden de boeking, indien de dame daarom verzoekt, in de vorm van een privéchauffeur dan wel persoonlijke beveiliging.

Indien de opdrachtgever of andere personen pogingen doen om de opdracht nemer of haar dames te misleiden, intimideren, of welke wijze dan ook de veiligheid in de weg te zitten, zal de politie worden ingeschakeld en zullen alle bekende gegevens worden overgedragen en zal de opdrachtgever en andere personen worden vervolgd volgens de Nederlandse wet.

Tarieven

Alle standaard tarieven voor de diensten van de opdrachtnemer zijn te vinden op de website van de opdrachtnemer. De tarieven zijn vast en niet onderhandelbaar en zijn inclusief belastingen. De minimale duur van een boeking is twee uur. Kortingstarieven zoals vermeld in de tarievenstaffel zijn enkel van toepassing indien vooral geboekt, of binnen het eerst uur van de boeking.

In het geval dat tijden de uitvoering van de diensten van de boeking niet alle diensten gebruik wordt gemaakt door de opdrachtgever, of niet volledig van de afgesproken tijd gebruik wordt gemaakt door de opdrachtgever, is er geen recht op restitutie.

Voor tarieven van arrangement wordt de opdrachtgever gevraagd om contact op te nemen met de opdrachtnemer om speciale wensen te bespreken, waarna de

opdrachtnemer aan de opdrachtgever een specifieke prijs voor het desbetreffende arrangement zal communiceren.

Betalingsvoorwaarden

Alle diensten moeten vooraf worden betaald of aan het begin van de afspraak met de dame. De opdrachtnemer biedt een verscheidenheid aan betalingsmethode om te betalen voor de boeking.

Wij accepteren contante betalingen alleen in euro’s. Het juiste bedrag voor de boeking dient klaar te liggen in een open envelop voor de dames om te controleren aan het begin van de afspraak.

Wij accepteren betaling via bankoverschrijving.  Een verwerkingsperiode van twee werkdagen voor Nederlandse rekeningen.

Betalingen via bankkaarten en creditcards worden geaccepteerd via onze mobiele betaalautomaat. Bankkaart of creditkaart dient klaar te zijn voor de dame om de transactie te verwerken in het begin van de afspraak. Voor betalingen met een creditcard wordt een toeslag toegepast van 10% van het totaal verschuldigde bedrag voor de boeking.

Overmacht

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet leveren van de overeengekomen diensten in het geval van een gebeurtenis buiten de invloed van de opdrachtnemer, die voorkomt dat de opdrachtnemer haar dienstverlening kan leveren. Indien een dergelijke gebeurt3enis zich voordoet of zou kunnen voordoen, zal de opdrachtnemer en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk inlichten.

Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die door het gebruik van de website of op de website ter beschikking gestelde informatie.

Tenzij in het geval van opzet of ernstige nalatigheid, zijn de dames van de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de uitvoering van de boeking, of enige schade als gevolg van de boeking, of verband houdend met de boeking, ongeacht of de vordering is gebaseerd op een andere overeenkomst of wettelijke basis.